โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2564

 

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

(กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและทำนำมันเขียว และยาหม่องสมุนไพร)

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

โดย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา