โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน 2564

 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน

ดำเนินการโดย กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา