โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2563

 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษานอกสถานที่  ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ค่ายขุนจอมธรรม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา