ประชุมประธานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน 27ธ.ค.2564

 

ประชุมประธานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน 27ธ.ค.2564

 

                            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือทางสังคม อบต.น้ำแวน ได้จัดประชุม  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และประชุมหารือทิสทางการดำเนินงานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน  โดย นายบุญสินธ์  มังคลาด ส.อบจ. อ.เชียงคำ เขต 3  กำนัน ต.น้ำแวนปลัด อบต.น้ำแวน ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้แทน พมจ. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  ประธานสตรี ผู้แทนประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้