โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565

 

 

โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565

ในวันที่  11  กรกฎาคม  2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน