โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยให้ความรู้ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมขอเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  การจัดทำแผนพัฒนา อปท. และการบริโครงการพัฒนาและการบริหารสัญญา ในวันที่  28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน