ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

1.  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.1.  ราคาประเมินโฉลด

1.2.  ราคาประเมิน นส.3ก

1.3.  ราคาประเมินนอกเเหนือจากโฉนด หรือ นส.3ก

1.4.  ราคาประเมินฌรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

1.5.  ภดส.  หมู่ที่  1

1.6.  ภดส.  หมู่ที่  2

1.7.  ภดส.  หมู่ที่  3

1.8.  ภดส.  หมู่ที่  4

1.9.  ภดส.  หมู่ที่  5

1.10.  ภดส.  หมู่ที่  6

1.11.  ภดส.  หมู่ที่  7

1.12.  ภดส.  หมู่ที่  8

1.13.  ภดส.  หมู่ที่  9

1.14.  ภดส.  หมู่ที่  10

1.15.  ภดส.  หมู่ที่  11

1.16.  ภดส.  หมู่ที่  12

1.17.  ภดส.  หมู่ที่  13

1.18.  ภดส.  หมู่ที่  14