ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 

 

1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

1.1.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  1

1.2.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  2

1.3.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  3

1.4.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  4

1.5.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  5

1.6.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  6

1.7.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  7

1.8.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  8

1.9.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  9

1.10.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  10

1.11.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  11

1.12.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  12

1.13.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  13

1.14.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  14