ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

เอกสารชุดที่ 6

 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

เอกสารชุดที่ 6

เอกสารชุดที่ 7