เชิญชวนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2564)

 

พมจ. พะเยา และ อบต.น้ำแวน  น้อมนำแนวพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน เชิญชวนปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2564)