ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กฎทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ.2563

 

1. ประชาสัมพันธ์กฎทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ.2563