ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562