องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลน้ำแวน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ตามแนวทาง"ประชารัฐ" โดยใช้หลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
ตามแนวทาง"ประชารัฐ" โดยใช้หลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่             

             ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย

ใช้ช้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ”เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ

ในการวางแผนปฏิบัติการหรือกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยตนเองโดยรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ช้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ กำหนดแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”