การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 350x231

 ความหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ตามความ 
    ต้องการอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่าง ถาวรต่อไป

    

หลักการอนุรักษ์
            การที่จะให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่จะทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้และอยู่คู่กับโลกตลอดไปได้นั้น 
    มีหลักการอนุรักษ์ 
ประการ คือ

                1. ใช้อย่างฉลาด การจะใช้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหา
    ยาก ในอนาคตอีกทั้งพิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์
ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่างถี่ถ้วน
                2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหายาก ควรเก็บรักษา
    ไว้มิให้สูญไป บางครั้งถ้ามีของบางชนิดที่พอ
จะใช้ได้ ต้องใช้อย่างประหยัด
                3. ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น (ซ่อมแซม ปรับปรุง) กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมี  
    สภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่า หรือจะหมดไป
ถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรุงให้
    อยู่ในลักษณะที่ดีขึ้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม
        การ จัดการ(Management) หมายถึง การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ การเก็บรักษา ซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด อีกทั้งการสงวน
เพื่อให้สิ่งที่ดำเนินนั้นสามารถให้ผลยั่งยืน (
Sustained Yields) ต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ
        การจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำเนินการต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถเอื้ออำนวยให้มวลมนุษย์มีใช้ ตลอดไป โดยไม่ขาดแคลนและมีปัญหาใดๆ โดยใช้วิธี การสงวน อนุรักษ์และพัฒนา

tree 3303808 960 720