บก.01 และ ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บก.01  และ  ประมาณการราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6

 

2. ประมาณการราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6