ประกาศ ปปช.01 และประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ประกาศ ปปช.01 และประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  

จังหวัดพะเยา

 

1. ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  5  ตำบลน้ำแวน  อำเถอชียงคำ  

จังหวัดพะเยา

 

2. ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  5  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา