ประกาศ ปปช.01 ประกาศราคากลาง และประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,3,9,10,11,14 ต.น้ำแวน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4,8 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 ประกาศราคากลาง และประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1,2,3,9,10,11,14  ต.น้ำแวน  

และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4,8 ต.น้ำแวน

 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,3,9,10,11,14 ต.น้ำแวน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4,8 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ต.น้ำแวน

ประกาศ ปปช.01 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ต.น้ำแวน

ประกาศราคากลาง -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 ต.น้ำแวน