กิจกรรมการร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2565

 

กิจกรรมการร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดย นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทนประชาชน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน