กิจกรรมการร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2563

 

กิจกรรมการร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดย นายคมกริช ระย้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทนประชาชน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน